FOGI.PLstrazak.fogi.pl
   Strażak  , imieniny:
PRZEWODNIK
STRAŻ POŻARNA
POŻAR i GASZENIE
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Przykładowe pytania wraz z odpowiedziami na końcu


1. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
a) co 2 lata
b) co 3 lata
c) co 4 lata

2. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku?
a) komenda rejonowa straży pożarnych
b) nadleśnictwo
c) burmistrz (wójt)

3. Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych?
a) 15.I.1948
b) 28.XII.1956
c) 4.II.1958
d) 5.XI.1963

4. Okres zakazu wstępu na tereny leśne wydaje:
a) administracja lasów państwowych
b) wojewoda
c) komendant wojewódzki straży pożarnych

5. Kto jest najwyższą władzą w OSP?
a) Prezes
b) Zarząd
c) Walne zebranie

6. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
a) Komenda Główna Straży Pożarnych
b) Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
c) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

7. Wigiliowie to:
a) wojownicy trojańscy gaszący pożary statków
b) strażacy w starożytnym Rzymie
c) strażacy krakowscy w XV w.
d) członkowie cechów zobowiązani do gaszenia pożarów

8. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
a) Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
b) Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
c) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

9. 1.I.1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:
a) Mysłowicach
b) Alwerni
c) Rakoniewicach

10.Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
a) 3.VII.1980 r.
b) 12.VI.1975 r.
c) 24.VIII.1991 r.

11.Do zaszczytnej służby w MDP może być przyjmowana młodzież męska i żeńska w wieku:
a) 12 - 18 lat
b) 7 - 16 lat
c) 16 - 20 lat

12.Pierwsze krajowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w 1964 r. w:
a) Krakowie
b) Poznaniu
c) Zabrzu

13.Kto może wprowadzić obowiązek pełnienia wart przeciwpożarowych?
a) Komenda Główna Straży Pożarnych
b) Wojewoda
c) Burmistrz (Wójt)

14.Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezes Rady Ministrów
c) Komendant Główny Straży Pożarnych

15.Funkcjonariusz, którego przepisy uprawniają do wydawania rozkazów i kierowania służbą to:
a) starszy
b) podwładny
c) młodszy
d) przełożony

16.Najniższa temperatura przy której niektóre substancje palne ulegają samozapaleniu to:
a) wartość opałowa
b) temperatura zapłonu
c) temperatura zapalenia
d) temperatura samozapalenia

17.Wymiana ciepła przebiega za pomocą:
a) rozszerzalności ciał stałych
b) promieniowania, konwekcji przewodnictwa cieplnego
c) dyfuzji
d) parowania

18.Klasa 0,5 odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanej jest nie mniejsza niż:
a) 0,4 h
b) 1 h
c) 25 min
d) 30 min

19.W jakiej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko?
a) 50 m
b) 70 m
c) w odległości 100 m lub uzgodnionej z leśniczym

20.Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
a) do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
b) do chronienia instalacji przed burzą
c) do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

21.Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:
a) szklanych
b) plastikowych
c) metalowych

22.Zaczadzenie następuje na skutek działania:
a) azotu
b) tlenu
c) dwutlenku węgla
d) tlenku węgla

23.Metalowych biurek nie można gromadzić na korytarzach budynku szkolnego ze względu na:
a) zagrożenie pożarowe obiektu
b) możliwość odniesienia obrażeń w wypadku nagłego opuszczenia szkoły
c) przepisy sanitarne

24.Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?
a) co 3 miesiące
b) co 4 miesiące
c) co 6 miesięcy

25.W jakiej odległości od żarówki może znajdować się osłona punktu oświetleniowego wykonana z materiału trudnozapalnego?
a) 5 cm
b) 8 cm
c) 10 cm

26.W jakiej odległości należy stawiać stogi od dróg publicznych?
a) 30 m
b) 50 m
c) 100 m

27.Niebezpiczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:
a) powietrzno - azotowa
b) tlenowo - azotowa
c) tlenowo - acetylenowa
d) dwutlenku węgla z argonem

28.Co jaki okres, wg nowego prawa budowlanego, podlega badaniom stanu technicznego instalacja elektryczna w indywidualnych gospodarstwach rolnych?
a) raz na rok
b) raz na 5 lat
c) raz na 8 lat

29.Pożary klasy C to pożary:
a) ciał stałych
b) gazów palnych
c) cieczy palnych

30.Temperatura zapłonu odnosi się do:
a) par cieczy
b) ciał stałych
c) wszystkich materiałów palnych
d) metali alkalicznychODPOWIEDZI
1c; 2b; 3b; 4a; 5c; 6b; 7b; 8c; 9a; 10c; 11a; 12c; 13c; 14c; 15d; 16d; 17b; 18b; 19c; 20a; 21c; 22d; 23b; 24a; 25a; 26a; 27c; 28b; 29b; 30a;

 napisz do StrażakaCopyright © 2002-2009 FOGI.PLnasi partnerzy»